• Απάντηση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστή Μουσουρούλη, σε αναφορά για τη ναυτική εκπαίδευση

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Τετάρτη, 08  Μαϊου 2013

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Απάντηση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστή Μουσουρούλη, σε αναφορά για τη ναυτική εκπαίδευση

  Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστής Μουσουρούλης, έδωσε την ακόλουθη απάντηση στην κοινοβουλευτική αναφορά βουλευτών του ΚΚΕ (Διαμάντω Μανωλάκου, Χρήστος Κατσώτης, Γιάννης Γκιόκας) για τη λειτουργία των ιδιωτικών σχολών Ναυτικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και επιμόρφωσης, καθώς και για γενικότερα θέματα που αφορούν τον κλάδο.

  «Η ελληνική ναυτική εκπαίδευση αποτελεί μία σύνθετη εκπαιδευτική δραστηριότητα που συνδέεται ιστορικά με την πορεία της ελληνικής ναυτιλίας. Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας παρατηρείται έντονη μεταστροφή των νέων προς το ναυτικό επάγγελμα, ενώ παγκοσμίως είναι διαρκής η ανάγκη για περισσότερους και καλύτερα καταρτισμένους ναυτικούς. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το προηγούμενο έτος μεγάλος αριθμός νέων στράφηκε προς τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού αποβλέποντας στην επαγγελματική τους αποκατάσταση στην εμπορική μας ναυτιλία.

  Είναι σαφές ότι η ορθή οργάνωση και διοίκηση του συστήματος ναυτικής εκπαίδευσης και ο συνεχής εκσυγχρονισμός των υποδομών και του εκπαιδευτικού προγράμματος, με σκοπό την ταχεία προσαρμογή και ανταπόκρισή του στις διεθνείς προκλήσεις και εξελίξεις, αποτελούν προϋποθέσεις καθοριστικής σημασίας για τη σύνδεση της ναυτικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

  Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των ναυτικών και του εμπορικού μας στόλου με την παροχή ολικής, σταθερής και ομοιόμορφης ποιότητας επιλογών ναυτικής εκπαίδευσης αλλά και την προσέλκυση επενδύσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, εκτός από το σχεδιασμό που υλοποιεί για την αναβάθμιση του οργανωτικού και λειτουργικού πλαισίου της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης και την πλήρη εναρμόνισή της με τα νέα πρότυπα εκπαίδευσης που θέτει η αναθεωρημένη Διεθνής Σύμβαση STCW 1978 (Standards of Training Certification and Watch Keeping), κατήρτισε προσχέδια των κανονιστικών πράξεων λειτουργίας ιδιωτικών Σχολών ναυτικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης, κατ’ εφαρμογή του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου (ν. 3153/2003, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3450/2006). Τα προσχέδια αυτά τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση με σκοπό τη συγκέντρωση και αξιολόγηση απόψεων και προτάσεων με γνώμονα τη βελτίωση και εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ναυτικής εκπαίδευσης που παρέχονται στη χώρα μας.

  Λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που διέρχεται η χώρα μας, οι οικονομικοί πόροι που διατίθενται στη ναυτική εκπαίδευση είναι περιορισμένοι. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα την προσπάθεια εξεύρεσης πόρων μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων προκειμένου το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών της ναυτικής εκπαίδευσης να καλυφθεί από Τομεακά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ). Συγκεκριμένα, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013 έχει εκδοθεί πρόσκληση Π/Υ 7.000.000,00 ευρώ για την προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού σχολών Εμπορικού Ναυτικού, μεταξύ των οποίων και το Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων/Μηχανικών (ΚΕΣΕΝ/Π-Μ).

  Στους σπουδαστές του ΚΕΣΕΝ/Π-Μ κατά τον χρόνο της υποχρεωτικής τους φοίτησης για την απόκτηση διπλώματος καταβάλλεται επιδότηση το ύψος της οποίας καθορίζεται με Υπουργική Απόφαση. Από το Υπουργείο μας εξετάζεται η προώθηση Κ.Υ.Α. προκειμένου αυξηθεί το επίδομα που θα καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση κάθε κύκλου κατάρτισης στους μετεκπαιδευόμενους.

  Με δεδομένη την οικονομική δυσχέρεια στην οποία βρίσκεται το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ) και αναφορικά με τις εισφορές προς το ΝΑΤ και τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία των ναυτεργατών για το χρόνο μετεκπαίδευσης, επισημαίνεται ότι στην παρούσα φάση το ΚΝΕ καλύπτει ανελαστικές δαπάνες άκρως απαραίτητες για την υποστήριξη του υπάρχοντος συστήματος ναυτικής εκπαίδευσης οι οποίες δεν δύνανται να περικοπούν.

  Στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.δ. 99/1973 προβλέπεται ότι από τις εισπραττόμενες εκ του ΝΑΤ ετήσιες εισφορές υπέρ του ΚΝΕ, ποσοστό 15% αποδίδεται ανά εξάμηνο απευθείας στα αναγνωρισμένα επαγγελματικά σωματεία πλοιοκτητών κατ΄ αναλογία καθοριζόμενη από το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Από το Υπουργείο μας θεσπίσθηκε πρόσφατα νομοθετική ρύθμιση βάσει της οποίας μειώνεται η οικονομική επιβάρυνση του ΚΝΕ με την απόδοση 0,75% ετησίως στα εν λόγω σωματεία, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση σημαντικών πόρων και τη χρησιμοποίησή τους για την υποστήριξη της ναυτικής εκπαίδευσης.

  Αναφορικά με το επίδομα στέγασης είναι σκόπιμο να αναφερθεί ότι από τις Διοικήσεις των Σχολών έχουν προωθηθεί όλες οι απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να το λάβουν οι δικαιούχοι σπουδαστές. Σημειώνεται ότι το σύνολο των αιτημάτων των σπουδαστών που επιθυμούν τη διαμονή τους εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων που διαθέτουν οι Σχολές τυγχάνει έγκρισης.

  Σε σχέση με το «Πιλοτικό πρόγραμμα για την ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων νέων ναυτικών στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης στοχευμένων παρεμβάσεων για την ενίσχυση της απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των νέων – ΝΕΑΡΧΟΣ», σημειώνεται ότι δικαιούχος είναι το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ) ως θεσμοθετημένος φορέας για τη διαμεσολάβηση και την εύρεση εργασίας. Το «ΝΕΑΡΧΟΣ» αποτελεί πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης επί πλοίου κατά τη διάρκεια του οποίου οι ασφαλιστικές εισφορές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης καλύπτονται από πόρους του προγράμματος.

  Αναφορικά με το θέμα του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού οι βαθμίδες, τα κριτήρια και η διαδικασία πρόσληψης μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού σε αυτές καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του ν. 2638/1998 (ΦΕΚ Α΄204), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στις ΑΕΝ, πραγματοποιούνται για την κάλυψη παροδικών εκπαιδευτικών αναγκών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 2638/1998 (ΦΕΚ Α΄204), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπου καθορίζονται τόσο η διαδικασία όσο και τα απαιτούμενα προσόντα για πρόσληψη.

  Τέλος, αναφορικά με το αίτημα της εταιρείας «ΤΡΑΝΣΟΣΕΑΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΠΕ» για τη μεταφορά φορτίων/εμπορευμάτων μεταξύ ελληνικών ηπειρωτικών λιμένων με φορτηγά πλοία εγγεγραμμένα στο Ιταλικό Διεθνές (Δεύτερο) ΕΕ νηολόγιο, σχετικές τυγχάνουν οι παράγραφοι Β και V του Κεφαλαίου ΙΙΙ της υπ’ αριθ. 1151.65/1/2005/04.02.2005 Εγκυκλίου ΥΕΝ/ ΔΝΠΑ – ΔΝΕΡ – ΔΘΣ (φωτοαντίγραφα των οποίων επισυνάπτονται στο παρόν), σύμφωνα με τις οποίες σε ό,τι αφορά τα πλοία που είναι νηολογημένα στα δεύτερα ή διεθνή νηολόγια θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από τις Λιμενικές Αρχές κατά περίπτωση και να ζητείται από τον πράκτορα του πλοίου η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης της Αρχής του Κράτους της σημαίας που φέρουν σχετικά με τη δυνατότητα να εκτελούν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα στο εσωτερικό της χώρας τους, άρα και της χώρας μας. Σημειώνεται ότι η απαίτηση αυτή κρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απολύτως συμβατή με τον Κανονισμό 3577/92 και σε καμία περίπτωση δεν συνιστά εμπόδιο για τη δραστηριοποίηση πλοίων υπό Κοινοτική σημαία στη χώρα μας.»

Comments are closed.