• Απάντηση Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστή Μουσουρούλη, σε κοινοβουλευτική ερώτηση για τα αλιευτικά καταφύγια και τις μαρίνες

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Μ. Τρίτη, 30  Απριλίου  2013

  Απάντηση Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστή Μουσουρούλη, σε κοινοβουλευτική ερώτηση για τα αλιευτικά καταφύγια και τις μαρίνες

  Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστής Μουσουρούλης, έδωσε την ακόλουθη απάντηση στην ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τριαντάφυλλου, με θέμα «Αλιευτικά καταφύγια και μαρίνες»:

  «Σε απάντηση ανωτέρω σχετικής, σας γνωστοποιούμε τα εξής ως προς την κατασκευή – αναβάθμιση τουριστικών λιμένων (μαρίνων) και αλιευτικών καταφυγίων:

  Τα θέματα που αφορούν στη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση, έλεγχο, σχεδιασμό και λειτουργία τουριστικών λιμένων εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Τουρισμού. Ειδικότερα, η χωροθέτηση των τουριστικών λιμένων γίνεται από Επιτροπή του Υπουργείου Τουρισμού, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι διαφόρων Υπουργείων, συμπεριλαμβανομένου και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α’) «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι σε περίπτωση που προτείνεται η χωροθέτηση τουριστικού λιμένα, σε περιοχή όπου υφίσταται ζώνη λιμένα, το σχετικό αίτημα εξετάζεται και από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ), κατόπιν πρότασης και σύμφωνης γνώμης του αρμόδιου φορέα διοίκησης, χρήσης και εκμετάλλευσης.

  Επίσης, ο σχεδιασμός του δικτύου των αλιευτικών καταφυγίων ανήκει καταρχήν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας εξετάζονται από την ΕΣΑΛ αιτήματα κατασκευής νέων και αναβάθμισης υφιστάμενων αλιευτικών καταφυγίων, αφού πρώτα υποβληθούν οι σχετικές μελέτες αρμοδίως. Επισημαίνεται ότι στην ΕΣΑΛ συμμετέχει και εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

  Τέλος, σημειώνεται ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου προωθεί σχέδιο νόμου για τα τουριστικά πλοία, με γνώμονα την ενίσχυση της ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού, στο οποίο επανεξετάζονται συνολικά οι υφιστάμενες διατάξεις που ρυθμίζουν συναφή θέματα. Με το προαναφερόμενο σχέδιο νόμου, μεταξύ άλλων, θεσμοθετείται ενιαίο τέλος για όλα τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής που εισέρχονται στην ελληνική επικράτεια ή ελλιμενίζονται σε ελληνικές μαρίνες.»

Comments are closed.