• Δεκτή η Πρόταση Κ.Μουσουρούλη για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Εργων

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Ομόφωνα δεκτή έκανε το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου την εισήγηση του Κωστή Μουσουρούλη για την υλοποίηση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) Παρακολούθησης Έργων του Δήμου Χίου.

  Το ΟΠΣ Παρακολούθησης Έργων απλοποιεί και αναβαθμίζει τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου με την άμεση πληροφόρησή τους, υποστηρίζει το Δημοτικό Συμβούλιο και τα αρμόδια όργανα στη λήψη σχετικών αποφάσεων, ενώ καθιστά περισσότερο διαφανή την υλοποίηση των υφιστάμενων έργων, καθώς γίνεται δυνατή η συστηματική παρατήρηση της εξέλιξη τους (φυσικό αντικείμενο, νομικές υποχρεώσεις, συμβατικά χρονικά όρια, οικονομικοί όροι κλπ).

  Ο Κωστής Μουσουρούλης προκειμένου να υλοποιηθεί άμεσα το ΟΠΣ Παρακολούθησης Έργων Δήμου Χίου, κατέθεσε αναλυτικό τεύχος προκήρυξης του έργου, με τεχνικές προδιαγραφές, εκτιμώμενο κόστος, παραδοτέα και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Το πρόγραμμα μπορεί να καταστεί λειτουργικό σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο, ο οποίος θα προκύψει κατόπιν σχετικού ανοικτού διαγωνισμού.

  Ο Κωστής Μουσουρούλης εισηγούμενος το θέμα, εκ μέρους της Νέας Αντίληψης, τόνισε χαρακτηριστικά ότι θεώρησε υποχρέωσή του να προτείνει την υλοποίηση ενός τεχνικού εργαλείου υποστήριξης του Δήμου, προκειμένου να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται τα έργα, να μπορεί να σχεδιάζει, αλλά και να λαμβάνει τις κατάλληλες πολιτικές αποφάσεις. Ταυτόχρονα οι πολίτες θα είναι σε θέση να ελέγχουν την εξέλιξη των έργων.

  Τέλος, υπογράμμισε ότι σήμερα δεν αρκεί μόνο να αναφερόμαστε στις παθογένειες του συστήματος παραγωγής και διαχείρισης έργων, αλλά χρειάζεται έμπρακτα να τις αντιμετωπίζουμε σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης και προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να λειτουργήσει το ΟΠΣ Παρακολούθησης Έργων του Δήμου Χίου.

Comments are closed.