• Οι περιφέρειες υπόκεινται σε σοβαρή ύφεση και στερούνται πολύτιμων αναπτυξιακών παρεμβάσεων

    Ο Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Περιφερειακής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Ν. Χίου, κ. Κωστής Μουσουρούλης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

    «Σε συνέχεια της πρόσφατης ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αυξήσει το ανώτατο όριο Κοινοτικής συμμετοχής στο 95% για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 6 Κρατών-Μελών, μεταξύ των οποίων και της Ελλάδας, επισημαίνουμε επιπρόσθετα τα εξής:

    Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, αρμόδιο για το συντονισμό του ΕΣΠΑ, οφείλει να ολοκληρώσει άμεσα τη διαδικασία αναθεώρησης των Προγραμμάτων, ώστε εντός του 2011 να υποβάλει αιτήσεις πληρωμών των έργων με ποσοστό Κοινοτικής συμμετοχής ως 85% και ταυτόχρονα να είναι έτοιμο να υποβάλει αίτημα για την περαιτέρω αύξηση της Κοινοτικής συμμετοχής ως 95%, αμέσως μετά την προαπαιτούμενη τροποποίηση του σχετικού Κανονισμού της Ε.Ε. κατά πάσα πιθανότητα το 2012.

    Η ίδια ανακοίνωση περιέλαβε τη δυνατότητα ανάλογης αύξησης της Κοινοτικής συμμετοχής για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ). Καλούμε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που διαχειρίζεται τα Ταμεία αυτά, να διευκρινίσει αν προτίθεται να εφαρμόσει την ίδια διαδικασία που θα ισχύσει για το ΕΣΠΑ.

    Καλούμε, τέλος, την Κυβέρνηση να μην απομειώσει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Ε.Ε., δεδομένης της απόλυτης ανάγκης ενίσχυσης της αναπτυξιακής διαδικασίας και της ρευστότητας της πραγματικής οικονομίας, μέσω παραγωγικών έργων και επενδύσεων. Προτείνουμε, οι πόροι που θα εισρεύσουν ταχύτερα -δεν πρόκειται για πρόσθετους πόρους- από την Ε.Ε. λόγω της αύξησης του ποσοστού της Κοινοτικής συμμετοχής (τόσο του 85%, όσο και του 95% όταν αυτό καταστεί εφικτό), να αξιοποιηθούν κατά προτεραιότητα παραγωγικά, με έμφαση σε έργα και επενδύσεις που υλοποιούνται ή θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο, πως οι περιφέρειες υπόκεινται σε σοβαρή ύφεση και στερούνται πολύτιμων αναπτυξιακών παρεμβάσεων, λόγω υποχρηματοδότησης. Και για την κατάσταση αυτή, αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η κυβέρνηση, η οποία επιμένει να ακολουθεί λανθασμένη πολιτική».

Comments are closed.