• Ολομέλεια – Ομιλία περί του νομοσχεδίου για τα Αγροτικά Ακίνητα (Επί των άρθρων)

  «Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις».

  (Επί των άρθρων)

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΝΔ):

  Πράγματι ο κύριος Υπουργός έλαβε υπόψη του και ενσωμάτωσε πολλές από τις παρατηρήσεις που διατυπώσαμε κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή.. Δεν θα αναφερθώ σε αυτές για οικονομία χρόνου. Θα περάσω κατευθείαν στις παρατηρήσεις μας, επί των άρθρων όπως ισχύουν σήμερα.

  Κεφάλαιο Πρώτο, για τα ακίνητα που διαχειρίζεται το Υπουργείο σας.

  Άρθρο 1, ορισμοί:

  Κύριε Υπουργέ, αν τα ακίνητα που η παραχώρησή τους δεν ολοκληρώθηκε λόγω μη έκδοσης των υπουργικών αποφάσεων δεν επιστρέφουν τελικά στο δημόσιο, εμείς είμαστε σύμφωνοι. Αναμένουμε επίσης την άποψή σας για το αίτημα που διατυπώθηκε από περιφερειάρχες προκειμένου να διαχειρίζονται εκείνοι τα ακίνητα που εντάσσονται σε δημόσιες λατομικές περιοχές και όχι ο γραμματέας αποκεντρωμένης διοίκησης.

  Άρθρο 2, συμβατική και ψηφιακή βάση δεδομένων: Η πράξη παραχώρησης σε ακτήμονες θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαιώσεις για το χαρακτήρα των εκτάσεων, όπως έχουν καταχωριστεί στους κτηματολογικούς πίνακες των Επιτροπών Διανομών και Απαλλοτριώσεων. Η Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών –αυτό είναι ένα γενικότερο σχόλιο, δεν αφορά μόνο σε αυτό το άρθρο, κύριε Υπουργέ- θα πρέπει να διαβιβάζει στο Εθνικό Κτηματολόγιο τα οριστικά στοιχεία των κτηματολογικών πινάκων των διανομών, ώστε οι εκτάσεις να καταχωρούνται ως εκτάσεις του ελληνικού δημοσίου. Δηλαδή, ότι πρόκειται για εκτάσεις ιδιοκτησίας και διαχείρισης του Υπουργείου σας.

  Στο άρθρο 3, σχετικά με τα αρμόδια όργανα, το ερώτημα είναι αν οι γεωπόνοι γνωρίζουν τα νομικά θέματα. Το θέσαμε και στην Επιτροπή. Βλέπουμε ότι παραμένει η ίδια διατύπωση.

  Άρθρο 4, παραχωρήσεις ακινήτων: Ορθώς απαιτείται χαρακτηρισμός από την αρμόδια δασική υπηρεσία έως ότου δημοσιευθούν οι δασικοί χάρτες, γιατί ενδέχεται να καθυστερήσουν. Για τις μεγάλες επενδύσεις, δηλαδή αυτές που είναι πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ ή για εκτάσεις που είναι πάνω από 100 στρέμματα, πιστεύουμε ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο θα πρέπει να ενημερώνεται, να λαμβάνει γνώση. Αναμένουμε και εδώ την άποψή σας, σχετικά με την πρόταση ορισμένων περιφερειαρχών για διατύπωση γνώμης από τα Περιφερειακά Συμβούλια.

  Άρθρο 6, παραχώρηση της χρήσης για κοινωφελείς σκοπούς: Σημειώνουμε ότι η παραχώρηση ανακαλείται με τη σύμφωνη γνώμη του οργάνου που την πραγματοποίησε, αν δεν εκπληρώνεται ο σκοπός της παραχώρησης ή αν έχει υπάρξει θέμα αλλαγής χρήσης. Είμαστε και εδώ σύμφωνοι.

  Άρθρο 7, παραχώρηση της χρήσης αγροτικών ακινήτων έναντι χαμηλού τιμήματος: Κύριε Υπουργέ, κατά τη γνώμη μας είναι σημαντικό να υπάρξει ισορροπία μεταξύ των κριτηρίων της παραχώρησης αλλά και να δοθούν κάποιες διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή τους. Για παράδειγμα, το θέμα της εντοπιότητας δεν είναι σαφές. Θα θέλαμε επίσης να μας διαβεβαιώσετε ότι δεν θα προκύψει η παραμικρή εμπλοκή ή αδικία, η οποία να οφείλεται στη μη σωστή λειτουργία του Μητρώου Αγροτών.

  Επαναλαμβάνουμε επίσης την πρότασή μας για δημιουργία ειδικού ΚΑΕ εσόδων σε κάθε περιφέρεια, προκειμένου να παρακολουθούμε τα έσοδα από τις παραχωρήσεις έναντι χαμηλού τιμήματος, με την προϋπόθεση ότι τα έσοδα θα χρηματοδοτούν ειδικά έργα αγροτικής ανάπτυξης τοπικής σημασίας.

  Άρθρο 11, όροι παραχώρησης της χρήσης: Στην παραχώρηση χωρίς αντάλλαγμα για κοινωφελείς σκοπούς, είχαμε επισημάνει ότι ο τελικός χρήστης δεν θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα εκμίσθωσης του ακινήτου με αντάλλαγμα, εκτός εάν αυτό γίνεται υπό όρους και βεβαίως με την προϋπόθεση ότι οι όροι αυτοί θα είναι γνωστοί από την αρχή. Περιμένουμε και εδώ διευκρινίσεις.

  Άρθρο 12, διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων, παραχωρητηρίων και αποφάσεων Επιτροπών Απαλλοτριώσεων: Σας παρακαλούμε και εδώ να διευκρινίσετε το λόγο, για τον οποίο η διόρθωση των κτηματολογικών στοιχείων συσχετίζεται μόνο με την αίτηση του ενδιαφερόμενου, χωρίς δηλαδή να προβλέπεται κάποια ημερομηνία.

  Στο άρθρο 14: Θέλω για άλλη μια φορά να αναφέρω ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών πρέπει να είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

  Έρχομαι τώρα στο Δεύτερο Κεφάλαιο, προστασία ακινήτων διαχείρισης του Υπουργείου σας.

  Άρθρο 17, Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας: Η αρμοδιότητα για τις κοινόχρηστες και διαθέσιμες εκτάσεις και για αυτές που αποτέλεσαν αντικείμενο διανομής δασικής μορφής, περιέρχεται στις δασικές υπηρεσίες και η διαχείρισή τους γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Ωστόσο, κύριοι συνάδελφοι, πιστεύουμε πως δεν πρέπει να αγνοείται ο χαρακτηρισμός των εκτάσεων που έχει δοθεί από τις Επιτροπές Διανομών και Απαλλοτριώσεων, χαρακτηρισμός ο οποίος αποτυπώνεται στους κτηματολογικούς πίνακες, οι οποίοι έχουν κυρωθεί με ΦΕΚ και τηρούνται στις περιφέρειες. Κατά τη γνώμη μας, η επανεξέταση από το δασάρχη κάθε έκτασης θα δημιουργήσει προβλήματα.

  Άρθρο 18, αρμοδιότητες σε συνδυασμό και με το άρθρο 27: Σχετικά με την κατεδάφιση αυθαιρέτου, τα άρθρα αυτά αναφέρουν ότι αν έχει ανεγερθεί ένα αυθαίρετο κτίσμα εντός του ακινήτου, η Επιτροπή ενημερώνει αμελλητί τις αρμόδιες υπηρεσίες για να προβούν στην κατεδάφισή του και για να επιβάλλουν τα λοιπά προβλεπόμενα διοικητικά μέτρα. Εμείς εντοπίζουμε πρόβλημα εφαρμογής, αφού δεν διευκρινίζεται ο τρόπος, με τον οποίο το όργανο που εξέδωσε την απόφαση παραχώρησης, δηλαδή ο Υπουργός ή ο Περιφερειάρχης, θα ενημερώνει την Επιτροπή. Επίσης, σας είχα υποβάλει κι ένα εύλογο ερώτημα, με ποιο τρόπο θα λειτουργεί μια Επιτροπή από τον Πειραιά για ένα αυθαίρετο που έχει ανεγερθεί σε νησί του Αιγαίου. Επίσης, δεν προβλέπεται μηχανισμός ενημέρωσης από τη ΔΟΥ σε περίπτωση μη καταβολής του αντιτίμου.

  Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα την προσοχή σας: Διερωτώμεθα διαρκώς για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ελεγχθούν αυθαίρετα σε παραχωρήσεις ή σε άλλα ακίνητα που εξετάζει το παρόν νομοσχέδιο. Αναρωτιέμαι αν θα ήταν σκόπιμη –εγώ πιστεύω ότι είναι- η εξής πολύ απλή διατύπωση: ότι καμία πράξη παραχώρησης δεν ισχύει ή οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη ρύθμιση όπως αυτές που προβλέπονται στο νομοσχέδιο, σε περίπτωση κατά την οποία έχει υποβληθεί αίτημα νομιμοποίησης αυθαιρέτου στο πλαίσιο του σχετικού νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Δεν χρειάζεται να γίνει κανένας έλεγχος, παρά μόνον να επιβεβαιωθεί εκ των υστέρων αν είχε προηγηθεί αίτημα για νομιμοποίηση αυθαιρέτου. Τότε αυτοδικαίως λύεται η οποιαδήποτε παραχώρηση. Πρόκειται για μία πάρα πολύ απλή ρύθμιση, που διασφαλίζει πλήρως τα συμφέροντα του δημοσίου.

  Άρθρο 20, ποινικές κυρώσεις: Επισημαίνουμε την ανάγκη να περιγράφεται σαφέστερα η αξιόποινη συμπεριφορά.

  Άρθρο 21, έκδοση τίτλου κυριότητας: Με την κατάργηση του άρθρου 1, παράγραφοι 6 και 7 του νόμου 3147/2003, εφεξής, για μια απλή εργασία θα χρειάζεται άδεια από το Δασαρχείο. Θα πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη σας, ότι εκκρεμεί στην ολομέλεια του ΣτΕ σχετική απόφαση. Ο αγροτικός κόσμος με αυτή τη διάταξη, θα βρεθεί, από τη μια μέρα στην άλλη, απέναντι στους δασάρχες για μία πολύ απλή υπόθεση. Αυτό δεν είναι σωστό.

  Άρθρο 22, μη προβολή δικαιωμάτων κυριότητας από το δημόσιο: Εάν και η νομολογία του ΣτΕ χτίζει το χαρακτηρισμό ή τον αποχαρακτηρισμό εκτάσεων με βάση αεροφωτογραφίες που φτάνουν μέχρι το 1965, εμείς δεν έχουμε αντίρρηση. Θα πρέπει, όμως, να περιγραφούν σαφέστερα οι διάφορες περιπτώσεις προκειμένου να αποφευχθούν παρερμηνείες σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων του δημοσίου.

  Δεν αντιλαμβάνομαι αν τα υποσύνολα κτηνοτροφικών εκτάσεων που εδόθησαν για κτηνοτροφική αποκατάσταση, μπορούν να αποκτήσουν τη δυνατότητα τίτλων κυριότητας. Είναι ή δεν είναι έτσι; Στο σημείο αυτό επαναδιατυπώνω τις παρατηρήσεις του κου Νάκου, ο οποίος είχε αναρωτηθεί πώς είναι δυνατόν σε κάποιον που έχει την έκταση επί εξήντα χρόνια, έχει εγκαταστάσεις, έχει υλοποιήσει κάνει σχέδια βελτίωσης, ξαφνικά να του πεις μέσα σε σαράντα μέρες να φύγει ενόψει δημοπρασίας για να έρθει κάποιος άλλος.

  Επίσης οι κ.κ. Μπούρας και Βλάχος αναφέρθηκαν στην κατάργηση της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν. 3147. Δεν μπορεί να αλλάξει η αρτιότητα. Εφόσον έγινε διανομή, το ακίνητο ήταν άρτιο. Δεν μπορεί ένας καινούργιος νόμος να την καταργεί. Είχατε πει ότι ο συνδυασμός των άρθρων 22 και 23 λύνει το πρόβλημα και δεσμευτήκατε να το δείτε στην Ολομέλεια.

  Άρθρο 23. Εμείς δεν συμφωνούμε με αυτό το άρθρο, σχετικά με τη διαδικασία εξαγοράς ακινήτων. Πιστεύουμε ότι έτσι ανταμείβουμε τον καταπατητή δίνοντάς του τη δυνατότητα να εξαγοράσει ό,τι έχει καταπατήσει. Δηλαδή αναπαράγουμε μία κακή πρακτική και στέλνουμε λανθασμένα μηνύματα: Μπορείς να αυθαιρετήσεις, μπορείς να καταπατήσεις γωρίζοντας ότι κάποια στιγμή θα νομιμοποιηθείς. Τίθεται, επίσης, ένα ερώτημα με ποιο σκεπτικό επιλέχτηκε η ημερομηνία 5 Ιουνίου 1993 και όχι κάποια προγενέστερη ή μεταγενέστερη. Πάντως η εξαγορά κατ’ ελάχιστο με το ½ της αντικειμενικής αξίας μπορεί να περιορίζει το πρόβλημα, αλλά δεν αναιρεί την παρανομία.

  Άρθρο 24, ακίνητα για βόσκηση. Σας είχαμε κάνει κάποια πρόταση και περιμένουμε να ακούσουμε αν μπορείτε να την αποδεχτείτε. Στο συγκεκριμένο άρθρο, όμως, υπάρχει μία αδιευκρίνιστη κατηγορία περιπτώσεων που εντοπίζεται καταρχήν στην περιοχή της Θεσσαλίας. Έχουν αναφερθεί κι άλλοι συνάδελφοι. Πρόκειται για εκτάσεις που είχαν δοθεί σε κτηνοτρόφους για νομή κατά χρήση και στη συνέχεια δόθηκε η άδεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες για εκχέρσωση. Εμείς προτείνουμε να λάβετε υπόψη στη ρύθμισή και τις περιπτώσεις αυτές.

  Άρθρο 27, συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 4014/2011. Σχετικά με τα αυθαίρετα έκανα προηγουμένως την πρότασή μου. Για άλλη μια φορά, όμως, επιβεβαιώνεται η προχειρότητα των ρυθμίσεων που είχε κάνει το ΥΠΕΚΑ στο σχετικό νόμο

  Άρθρο 28, αγροτικά ακίνητα διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών. Υπάρχει κίνδυνος, κύριε Υπουργέ, σε περιοχές όπου υπάρχουν ανταλλάξιμα κτήματα, οι υπάλληλοι της περιφέρειας να θεωρήσουν αυθαίρετα, ότι πρόκειται περί γεωργικής γης και με αυτή τους τη θεώρηση, να ζητηθεί να μεταβιβαστούν στο δικό σας Υπουργείο και να αλλάξει ο χαρακτήρας τους. Θα ήθελα να ακούσω στην ομιλία σας κάποιο σχόλιο.

  Άρθρο 29, συμπλήρωση διατάξεων του ν. 998/1979. Κι εδώ έχουμε επιφυλάξεις. Είναι θετικό ότι παραμένει η χρήση για γεωργία, κτηνοτροφία. Μπορεί, όμως, να υπάρχει θέμα για τις τυχόν καταπατημένες εκτάσεις. Πρέπει να δώσετε διευκρινίσεις, ότι με κανένα τρόπο αυτή η διάταξη δεν αφορά καταπατημένες δασικές εκτάσεις. Επίσης, σημειώνω ότι οι δασολόγοι έχουν εγείρει θέματα αντισυνταγματικότητας.

  Άρθρο 35, τροποποίηση του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων. Όπως έχει διατυπωθεί, τα ακίνητα θεωρούνται απαλλοτριωμένα με την πράξη και όχι με την καταβολή της αποζημίωσης. Αυτό, επίσης, μπορεί να δημιουργήσει συνταγματικά προβλήματα.

  Άρθρο 36, μεταβατικές διατάξεις. Μετά και τη διευκρίνιση που έχει δοθεί ότι καταργούνται οι υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατά την εφαρμογή του ν. 2732/99, άρθρο 26 παράγραφος 1, εμείς προτείνουμε να αποσύρετε την παράγραφο 7 και να την εξετάσετε σε ένα ξεχωριστό σχέδιο νόμου, με το οποίο να θεσπίζετε δικλίδες ασφαλείας για τη διανομή των εκτάσεων στην Αττική.

  Τώρα έρχομαι στις τροπολογίες.

  Τροπολογία με γενικό αριθμό 795, για την περιφερειακή αγορά Κουλούρας Ημαθίας. Εμείς συμφωνούμε. Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι θα υπάρχει και λειτουργία δημοπρατηρίου στην αγορά αυτή. Εγώ δεν ξέρω αν το δημοπρατήριο εξασφαλίζεται με την εγκατάσταση δημοσίων υπηρεσιών, δηλαδή τελωνείου, χημείου, κτηνιατρείου, υπηρεσίας φυτοπαθολογικού ελέγχου. Εμείς υπογραμμίζουμε ότι η δημιουργία περιφερειακών δημοπρατηρίων πρέπει να γίνει συστηματικά, ώστε να προωθούνται απ’ ευθείας τα αγροτικά προϊόντα.

  Τροπολογία με γενικό αριθμό 802, περί ΕΛΓΑ. Σας κατέθεσα πριν από λίγο, κύριε Υπουργέ, νομική τεκμηρίωση. Με την τροπολογία αυτή δίνετε τη δυνατότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ να καθορίζει το ύψος των τελών εκτίμησης ανά καλλιέργεια και ζωικό κεφάλαιο. Αυτή η δυνατότητα και λόγω του ν. 1780/88 σχετικά με τις αρμοδιότητες του ΕΛΓΑ, θα ήταν σκόπιμο να εγκρίνεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης που εποπτεύουν τον ΕΛΓΑ.

  Η αιτιολόγηση της εξαίρεσης για λόγους δικαιοσύνης, από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛΓΑ διαφόρων φυσικών και νομικών προσώπων, δεν είναι επαρκής, δεδομένου ότι η υποχρεωτική κάλυψη διαφέρει από τη γενική εισφορά που βαρύνει τα φυσικά πρόσωπα που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Πιθανόν κι εδώ να υπάρχει πρόβλημα συνταγματικότητας. Δείτε κι εσείς τη νομική τεκμηρίωση και απαντήστε μας.

  Για την τροπολογία με γενικό αριθμό 809 δεν έχουμε αντίρρηση, αρκεί να διευκρινιστεί ότι η παραχώρηση δεν είναι απλώς κατά χρήση. Κατά χρήση παραχώρηση έγινε προς το Δήμο Αθηναίων, αλλά το δημόσιο ακίνητο περιέρχεται και στη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού.

  Τέλος -και κλείνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε- σας κατέθεσα την τροπολογία που έχουμε συντάξει με την κ. Μερεντίτη και τον κ. Κασαπίδη, σχετικά ακίνητα της Αγροτικής Τράπεζας. Προφανώς, δεν μπορούμε να τη συζητήσουμε στο παρόν νομοσχέδιο αν και συσχετίζεται ευθέως με αυτό, και ιδίως με τα άρθρα 7, 8, 9, 10 και 11. Ωστόσο, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα τη γνώμη σας εν όψει της συζήτησης που θα κάνουμε επί του νομοσχεδίου για τον «Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ», μήπως εκεί θα μπορούσαμε να την εντάξουμε.

  Ευχαριστώ πολύ.

Comments are closed.