• Απάντηση Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστή Μουσουρούλη, σε κοινοβουλευτική ερώτηση με θέμα «Ελληνοτουρκική Ναυτιλιακή Συνεργασία»

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Παρασκευή, 10  Μαϊου 2013

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Απάντηση Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστή Μουσουρούλη, σε κοινοβουλευτική ερώτηση με θέμα «Ελληνοτουρκική Ναυτιλιακή Συνεργασία»

  Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστής Μουσουρούλης, έδωσε την ακόλουθη απάντηση στην ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τριαντάφυλλου, με θέμα «Ελληνοτουρκική Ναυτιλιακή Συνεργασία»:

  «Η χώρα μας έχει συνάψει με την Τουρκία ναυτιλιακή συμφωνία, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 19-8-2001 (ν. 2900/2001, ΦΕΚ 75 Α΄). Η εν λόγω Συμφωνία καλύπτει βασικές αρχές της ελληνικής ναυτιλιακής πολιτικής και θεωρείται επωφελής για τα ελληνικά ναυτιλιακά συμφέροντα. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου V της ανωτέρω ναυτιλιακής συμφωνίας, τα δύο κράτη έχουν συμφωνήσει να εξασφαλίζουν την ανεμπόδιστη πρόσβαση των πλοίων τους στις θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών μεταξύ των λιμένων τους και επιπλέον προβλέπεται η παροχή εθνικής μεταχείρισης σε πλοία των Συμβαλλομένων Μερών που απασχολούνται σε διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, σε συγκεκριμένους τομείς όπως η είσοδος στα λιμάνια, η διάθεση των προβλητών, η χρήση των λιμενικών ευκολιών, η φόρτωση και εκφόρτωση φορτίων, η επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών, η πληρωμή τελών και φόρων.

  Σε ό,τι αφορά τα λιμενικά τέλη και δικαιώματα η εν λόγω ναυτιλιακή συμφωνία εφαρμόζεται μόνο στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές (αρ. II, V, VI) και δεν ρυθμίζει θέματα θαλασσίων περιηγήσεων. Συνεπώς, δεν υπάρχει διάκριση σε ό,τι αφορά την καταβολή λιμενικών τελών και πλοηγικών δικαιωμάτων, μεταξύ ελληνικών και τουρκικών πλοίων, ανεξαρτήτως του φορέα εκμετάλλευσης του λιμένα (δημόσιος ή ιδιωτικός). Δεν ρυθμίζει και κατά συνέπεια δεν εξαιρεί την εφαρμογή ενός ενιαίου ηλεκτρονικού συστήματος κράτησης θέσεων και έκδοσης εισιτηρίων επιβατών, ούτε ρυθμίζει θέματα έκδοσης- καθιέρωσης συγκεκριμένου τύπου εισιτηρίων. Τυχόν ελληνικές ή τουρκικές αιτιάσεις για καταστρατήγηση ή παραβιάσεις της διμερούς Ναυτιλιακής Συμφωνίας Ελλάδος – Τουρκίας λαμβάνουν τη διπλωματική οδό για τη διευθέτησή τους.

  Στο πλαίσιο της 2ης Συνόδου του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδος-Τουρκίας (Κωνσταντινούπολη, 04.03.2013), υπεγράφη από τον κ. ΥΝΑ και τον Τούρκο ομόλογό του Υπουργό Μεταφορών, Ναυτιλιακών Υποθέσεων και Επικοινωνιών κ. BinaliYidirim, Μνημόνιο Κατανόησης στον Τομέα της Ναυτιλιακής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας.

  Το εν λόγω Μνημόνιο οριοθετεί ένα πλαίσιο ναυτιλιακής συνεργασίας, επιπρόσθετο της υφιστάμενης διμερούς ναυτιλιακής συμφωνίας, υπογραμμίζοντας τη συνεργασία μεταξύ δημόσιων και/ή ιδιωτικών φορέων σε διάφορες πτυχές της ναυτιλιακής δραστηριότητας. Ειδικότερα, με την υπογραφή του οι δύο χώρες αποβλέπουν, μεταξύ άλλων, στην ενθάρρυνση εγκαθίδρυσης τακτικών γραμμών μεταξύ λιμένων των δύο χωρών για μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων και Ro-Ro πλοίων και στη διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας στο θαλάσσιο εμπόριο, τη διοίκηση/διαχείριση λιμένων, την ανταλλαγή εμπειριών/πληροφοριών στους ίδιους τομείς.

  Στο πλαίσιο των υφιστάμενων διμερών επαφών έχει αποδοθεί από ελληνικής πλευράς έμφαση στην άμβλυνση των τυχόν προβληματικών σημείων στον τομέα των θαλασσίων συνδέσεων μεταξύ των νήσων του ανατολικού Αιγαίου και των έναντι τουρκικών ακτών, που έχουν κατά καιρούς ανακύψει, επ΄ ωφελεία της οικονομικής ανάπτυξης των δύο χωρών και συμφωνήθηκε η συνεργασία των αρμοδίων Υπηρεσιών των δύο χωρών προς την κατεύθυνση αυτή.

  Στο πλαίσιο των ανωτέρω αλλά και επιμέρους συμφωνιών σε συνόδους της Ελληνοτουρκικής Κατευθυντηρίου Επιτροπής για την ανταλλαγή πληροφοριακών στοιχείων σχετικά με τα επιβαλλόμενα λιμενικά τέλη σε τακτική βάση (πριν από την έναρξη κάθε θερινής περιόδου), η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου μας παρακολουθεί το θέμα του ύψους αλλά και του είδους των επιβαλλόμενων τελών στις δρομολογιακές συνδέσεις των δυο χωρών. Γενικά, εκτιμάται ότι η διαμόρφωση ενός ενιαίου πλαισίου για τα λιμενικά τέλη στις αναφερόμενες θαλάσσιες συνδέσεις θα μπορούσε να λειτουργήσει θετικά και προς όφελος της ελληνικής οικονομίας, δεδομένου ότι θα διευκόλυνε τόσο τους αστυνομικούς και φορολογικούς ελέγχους, όσο και τις διαδικασίες είσπραξης και απόδοσης των αναλογούντων τελών.

  Όσον αφορά την οργανική σύνθεση πληρώματος διαφόρων κατηγοριών πλοίων (αριθμός και ειδικότητες ναυτικών) αυτή καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 187/1973, με Προεδρικά Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις στη βάση κριτηρίων, όπως οι εκτελούμενοι πλόες, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των πλοίων, ο αριθμός επιβατών και λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την ασφάλεια των επιβατών/πληρώματος των πλοίων, την ομαλή και εύρυθμη δραστηριοποίησή τους, την κάλυψη των αναγκών των επιβαινόντων σε αυτά, καθώς και τυχόν ειδικών παραγόντων που διαμορφώνονται λόγω της ιδιόμορφης (suigeneris) φύσης τους, στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής τους ως θαλάσσια μέσα μεταφοράς.

  Στο νόμο «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις», που πρόσφατα ψηφίσθηκε από τη Βουλή, υφίσταται πρόβλεψη για προσθήκη ρύθμισης στο Ν.Δ. 187/1973, σύμφωνα με την οποία, μεταξύ άλλων, η οργανική σύνθεση του προσωπικού επιβατηγού ή επιβατηγού/οχηματαγωγού πλοίου που εκτελεί πλόες μεταξύ ελληνικών λιμένων και λιμένων της αλλοδαπής θα καθορίζεται με Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου και θα διαμορφώνεται με βάση τον απαιτούμενο αριθμό ναυτικών για τον χειρισμό και τη στελέχωση των σωστικών μέσων του πλοίου, όπως ο αριθμός αυτός καθορίζεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη και τις αντίστοιχες απαιτήσεις της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4078/2012 (Α΄179).

  Τέλος, οι όροι αμοιβής και εργασίας των ναυτικών για διάφορες κατηγορίες πλοίων καθορίζονται από τις Συλλογικές Συμβάσεις Ναυτικής Εργασίας, το περιεχόμενο των οποίων καταρτίζεται με ελεύθερες διαπραγματεύσεις μεταξύ εκπροσώπων των οικείων εφοπλιστικών και ναυτεργατικών οργανώσεων, χωρίς την παρέμβαση της Διοίκησης, ως προς το περιεχόμενο των όρων αυτών.»

Comments are closed.