• Έργο ως Γ.Γ. Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών (2004-2007)

    Βήμα Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο

    H διαχείριση των Κοινοτικών πόρων είναι μια πολυσύνθετη διαδικασία που συνδέεται με τις πολιτικές για την οικονομία, την ανάπτυξη και την κοινωνία και η αποδοτικότητά της πρέπει να αποτιμάται συνολικά. Η διαδικασία αυτή ανέδειξε τη δυσκολία της δημόσιας διοίκησης της χώρας μας να σχεδιάζει στρατηγικά και ολοκληρωμένα τις αναπτυξιακές της παρεμβάσεις, να τις διοικεί επιτελικά και να προγραμματίζει αποτελεσματικά ενέργειες και πόρους για την υλοποίησή τους.

    Διαχρονικά, μπροστά στην ανάγκη να αποκτήσει άμεσα η χώρα ένα ελάχιστο επίπεδο δημόσιων υποδομών για να αυξηθεί η παραγωγικότητα και, στη συνέχεια, να κινητοποιηθεί το ιδιωτικό κεφάλαιο, η πρόταξη της απορρόφησης ήταν αναπόφευκτη. Αυτό, παρά τα σημαντικά βήματα που έγιναν, συχνά, περιόρισε την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας σε εξειδίκευση των εθνικών ιδιαιτεροτήτων, χωρίς συγκροτημένη από πάνω προς τα κάτω στρατηγική, και διατήρησε την – υπό ελλιπείς όρους – εκτέλεση των έργων σύμφωνα με μια «πιστωσιοκεντρική» λογική των προ ΚΠΣ περιόδων και όχι σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τους σύνθετους νομικούς, τεχνικούς και περιβαλλοντικούς όρους που επέβαλε το Κοινοτικό κανονιστικό πλαίσιο.

    Continue Reading